Pracovní právo a whistleblowing

Pracovní právo se týká téměř každého jako zaměstnavatele nebo jako zaměstnance. Advokátka Mgr. Denisa Belošovičová, LL.M. připravuje pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, nebo pomáhá s rozvázáním pracovního poměru, s neplatným rozvázáním pracovního poměru, s nároky vyplývajícími z pracovních úrazů či z nemocí z povolání. 

Advokátka má rovněž bohaté zkušenosti s agenturním zaměstnáváním a s vyřizováním povolení pro agentury práce. 

Anglické slovo „whistleblowing“ se do češtiny překládá jako „upozornění na nesprávný stav“ nebo „oznámení o pochybení“. Tento termín se často používá zejména ve vztahu k zaměstnancům nebo jiným osobám, které upozorňují na neetické nebo nelegální činnosti uvnitř organizace nebo společnosti. Whistleblowing se do českého práva promítl v podobě zákona č.171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, který nabyl účinnost dne 1.8.2023. Pro zaměstnavatele z něj vyplývají nové povinnosti, zejména zavedení vnitřního oznamovacího systému u veřejných zadavatelů, zaměstnavatelů, kteří mají více než 50 zaměstnanců, a u dalších. Nesplnění povinností vyplývajících z tohoto zákona může být sankcionováno vysokými pokutami. Advokátka klientům pomáhá s aplikací zákona o ochraně oznamovatelů do praxe a se zavedením vnitřního oznamovacího systému.