ceník

Advokátka Mgr. Denisa Belošovičová, LL.M. poskytuje právní služby za úplatu (odměnu), jejíž výše je určena takto:

  1. 2 000,- Kč za každou i započatou hodinu poskytování právní služby s tím, že minimální výše odměny advokátky za vypracování jakékoliv smlouvy je 8 000,- Kč,
  1. podle ustanovení o výši mimosmluvní odměny vyhl.č. 177/1996 Sb.- advokátní tarif v případě právního zastoupení u soudu, vyjma trestního řízení,
  1. paušální měsíční odměna na základě individuálně uzavřené smlouvy o poskytování právní služby s tím, že minimální výše paušální měsíční odměny advokátky je 16 000,- Kč.

Odměna za poskytnuté právní služby je splatná na základě faktury vystavené advokátkou ve lhůtě splatnosti 7 dní ode dne vystavení faktury nebo v hotovosti. Advokátka je oprávněná požadovat zálohu na odměnu za právní služby. Součástí odměny nejsou hotové výdaje související s činností advokátky. Tyto jsou splatné na základě faktury vystavené advokátkou ve lhůtě splatnosti 7 dní ode dne vystavení faktury nebo v hotovosti. 

V Ostravě dne 4.4.2024