• Hodinová sazba je 2 000,- Kč až 2 500,- Kč za každou i jen započatou hodinu poskytování právní služby podle obtížnosti poskytované právní služby.
  • Odměna podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. – advokátní tarif. Odměna podle advokátního tarifu se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokátka vykonala v právní věci. Advokátní tarif je k prostudování v sekci “Právní předpisy”.
  • Paušální měsíční odměna. Jde o pravidelnou měsíční platbu klienta advokátce, jejíž výše je určena na základě vzájemné dohody mezi advokátkou a klientem s ohledem na rozsah a složitost poskytovaných právních služeb.

Hotové výdaje vynaložené v souvislosti s poskytováním právních služeb platí vždy klient. Mezi hotové výdaje patří zejména soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie. Výše náhrady cestovních výdajů se řídí předpisy o cestovních náhradách. Hotové výdaje nejsou součástí odměny advokátky za poskytované právní služby.