Ochrana osobních údajů a cookies

Ochrana osobních údajů

Pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pravidla týkající se volného pohybu osobních údajů stanovuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR ) a zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. 

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjekt údajů); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

Správcem osobních údajů je advokátka Mgr. Denisa Belošovičová, LL.M., zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. číslem 10610, IČO: 71332201, sídlo: Bohumínská 788/61, 710 00 Ostrava, mobil: +420 605 500 632, email: denisa@belosovicova.cz, ID datové schránky: uwjhzdt. Správce určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. 

Advokátka zpracovává osobní údaje klientů z těchto důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient jako subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost klienta. Jde o smlouvu o poskytování právní služby, smlouvu o úschově a o další smlouvy související s výkonem advokacie,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se vztahuje na advokátku. Jde zejména o povinnosti vyplývající s daňových a účetních právních předpisů, povinnosti vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, o povinnosti vyplývající ze zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii a dalších právních a stavovských předpisů upravujících činnost advokátů,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů advokátky či třetí strany, kterým jsou ochrana majetku, zdraví či bezpečnost, výkon svobody projevu a informací, cílení marketingových nabídek klientům, uložení osobních údajů jako důkazů pro případné soudní či správní řízení, pokud nepřevažují zájmy nebo základní práva klientů jako subjektů údajů,
 • na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

Advokátka dodržuje všechny zásady zpracování osobních údajů, kterými jsou zákonnost, korektnost, transparentnost, účelové omezení, minimalizace údajů, přesnost, omezení uložení, integrita a důvěrnost a odpovědnost. 

Mezi advokátkou zpracovávané osobní údaje klientů patří jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, vzdělání, funkce, zaměstnání, poštovní adresa, email, telefonní číslo (mobil), ID datové schránky, číslo bankovního účtu, IČO, DIČ a další, které získá v souvislosti s výkonem advokacie. Osobní údaje uchovává po dobu trvání smluvního vztahu s klientem nebo po dobu platnosti souhlasu klienta se zpracováním osobních údajů a dále po dobu určenou platnými právními předpisy, kterými je vázána. 

Každý klient jako subjekt údajů má tyto práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:

 • právo na informace o zpracování osobních údajů při jejich získání advokátkou (čl.13-14 GDPR)
 • právo na přístup k osobním údajům (čl.15 GDPR)
 • právo na opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů (čl.16. GDPR)
 • právo na výmaz, „právo být zapomenut“ (čl.17 GDPR)
 • právo na omezení zpracování (čl.18 GDPR)
 • právo vznést námitku (čl.21 GDPR)
 • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování (čl.22 GDPR)
 • právo na přenositelnost osobních údajů (čl.20 GDPR)
 • právo na informace o porušení zabezpečení osobních údajů (čl.34 GDPR)
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (čl.77 GDPR)
 • právo na účinnou soudní ochranu (čl.78-79 GDPR)
 • právo na náhradu újmy (čl.82 GDPR)

Advokátka nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Advokátka osobní údaje nepředává jiným subjektům (příjemcům), vyjma těch vůči, kterým má povinnosti vyplývající ji z platných právních předpisů. 

Advokátka je oprávněná zpracovávat email klienta ve smyslu § 7/3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a použít ho za účelem šíření obchodních sdělení o právních službách, které poskytuje, pokud takové využití emailu neodmítl, i když měl jasnou a zřetelnou možnost tak učinit jednoduchým způsobem. 

Cookies

Webové stránky advokátky Mgr. Denisy Belošovičové, LL.M. belosovicova.cz používají malé soubory cookies, které slouží k identifikaci návštěvníků těchto webových stránek. Prostřednictvím cookies pak dochází ke zpracování osobních údajů nejčastěji za účelem zajištění provozu (technické cookies), analýzy návštěvnosti (analytické cookies) a zobrazení personalizovaných reklam (marketingové cookies). 

Zpracování osobních údajů pomocí cookies je přípustné pouze v případě, že návštěvník webové stránky belosovicova.cz vysloví souhlas s využíváním cookies (tzv. princip opt-in). Souhlas s použitím cookies nebo jejich odmítnutí lze nastavit prostřednictvím cookies lišty na webových stránkách belosovicova.cz. Výjimku z tohoto pravidla představují pouze technické cookies, které jsou nezbytné pro správnou funkci webových stránek.

V Ostravě dne 4.4.2024