Duševní vlastnictví

Do práva duševního vlastnictví patří zejména právo autorské, práva související s právem autorským (právo výkonného umělce, právo výrobce zvukového záznamu, právo výrobce zvukově obrazového záznamu, právo rozhlasového a televizního vysílatele, právo nakladatele, právo prvního zveřejnitele, právo vydavatele tiskové publikace), zvláštní právo pořizovatele databáze, softwarové právo a právo ochranných známek. 

Advokátka Mgr. Denisa Belošovičová, LL.M. pomáhá klientům identifikovat klíčová aktiva duševního vlastnictví a navrhuje jejich ochranu tak, aby nebyli poškozeni na svých právech. Ochrana práv vyplývajících z duševního vlastnictví v dnešní digitální době může mít zásadní význam pro jejich úspěch a zachování majetku. Také poradí v případě porušení těchto práv klientů nebo v případě, že klient je obviněn jinou osobou z jejich porušení. 

Advokátka analyzuje již existující smlouvy týkající se duševního vlastnictví, případně navrhuje jejich úpravy nebo doplnění, a také připravuje nové smlouvy. Jde například o licenční smlouvy a softwarové smlouvy. 

V oblasti duševního vlastnictví tak může nabídnout společnostem komplexní balíček služeb, který je nezbytný pro ochranu jejich inovací, značky a konkurenční pozice na trhu. Ve světě, kde je duševní vlastnictví klíčovým aktivem je tato spolupráce neocenitelná.