Zákon č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích

549/1991 Sb.

ZÁKON 

České národní rady

ze dne 5. prosince 1991

o soudních poplatcích

Změna: 271/1992 Sb.

Změna: 273/1994 Sb.

Změna: 36/1995 Sb.

Změna: 118/1995 Sb.

Změna: 160/1995 Sb.

Změna: 151/1997 Sb., 209/1997 Sb., 227/1997 Sb.

Změna: 103/2000 Sb.

Změna: 155/2000 Sb., 241/2000 Sb., 255/2000 Sb.

Změna: 451/2001 Sb.

Změna: 151/2002 Sb. (část)

Změna: 151/2002 Sb.

Změna: 192/2003 Sb.

Změna: 555/2004 Sb.

Změna: 628/2004 Sb.

Změna: 357/2005 Sb.

Změna: 72/2006 Sb.

Změna: 115/2006 Sb.

Změna: 112/2006 Sb., 159/2006 Sb.

Změna: 296/2007 Sb.

Změna: 216/2008 Sb.

Změna: 123/2008 Sb.

Změna: 189/2006 Sb.

Změna: 7/2009 Sb.

Změna: 217/2009 Sb.

Změna: 281/2009 Sb., 427/2010 Sb.

Změna: 218/2011 Sb.

Změna: 303/2011 Sb., 218/2011 Sb. (část)

Změna: 19/2012 Sb.

Změna: 202/2012 Sb.

Změna: 457/2011 Sb., 396/2012 Sb., 404/2012 Sb.

Změna: 167/2013 Sb.

Změna: 45/2013 Sb.

Změna: 293/2013 Sb., 458/2011 Sb.

Změna: 335/2014 Sb.

Změna: 87/2015 Sb.

Změna: 161/2016 Sb.

Změna: 335/2014 Sb. (část)

Změna: 258/2016 Sb.

Změna: 460/2016 Sb.

Změna: 296/2017 Sb.

Změna: 368/2016 Sb., 460/2016 Sb. (část), 303/2017 Sb.

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1  

Předmět soudních poplatků

Soudní poplatky (dále jen „poplatky“) se vybírají za

 

a) řízení před soudy České republiky, a to z úkonů uvedených v sazebníku poplatků (dále jen „poplatky za řízení“),

 

b) jednotlivé úkony prováděné soudy a úkony prováděné správou soudů, uvedené v sazebníku poplatků (dále jen „poplatky za úkony“),

 

c) zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem na žádost osoby oprávněné k jejímu podání.

 

Sazebník poplatků (dále jen „sazebník“) je uveden v příloze k tomuto zákonu.

 

§ 2  

Poplatníci 

 

(1) Poplatníky poplatku za řízení před soudem prvního stupně jsou

 

a) navrhovatel (navrhovatelé), není-li dále stanoveno jinak,

 

b) účastníci smíru uzavřeného ve smírčím řízení,

 

c) žalovaný (žalovaní) uplatňující svá práva vzájemným návrhem,

 

d) fyzická nebo právnická osoba, jíž se týká provedení zápisu ve veřejném rejstříku, o kterém rozhodl soud v řízení zahájeném bez návrhu,

 

e) právnická osoba v řízení zahájeném bez návrhu, ve kterém soud rozhodl o zrušení nebo likvidaci právnické osoby nebo o jmenování likvidátora právnické osoby.

 

(2) Ve věcech správního soudnictví je poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal

a) žalobu nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení,

 

b) kasační stížnost.

 

(3) Je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen. Tuto povinnost však žalovaný nemá v řízení o rozvod nebo o neplatnost manželství nebo o určení, zda tu manželství je či není. Tuto povinnost nemá žalovaný též v řízení o zrušení, neplatnosti nebo o určení, zda tu registrované partnerství 2) (dále jen „partnerství“) je či není.

 

(4) Ustanovení odstavce 3 platí obdobně pro navrhovatele, kterému soud v řízení ustanovil opatrovníka jako účastníku, jehož pobyt není znám nebo jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině. Poplatková povinnost navrhovatele v takovém případě zaniká uložením povinnosti zaplatit poplatek žalovanému.

 

(5) Poplatníkem poplatku za řízení před odvolacím soudem je odvolatel a za řízení před dovolacím soudem dovolatel. Ustanovení odstavců 3 a 4 platí obdobně.

 

(6) Poplatníkem poplatku za úkon je navrhovatel úkonu.

 

(7) Poplatníkem poplatku za vyhotovení stejnopisů podání a příloh je i ten, kdo nepředložil návrh (podání) s potřebným počtem stejnopisů a s přílohami, ač byl k jejich předložení soudem vyzván.

 

(8) Vznikne-li více poplatníkům povinnost zaplatit poplatek, platí jej společně a nerozdílně.

 

(9) Jestliže řízení ve věcech veřejného rejstříku nebo řízení o jmenování likvidátora právnické osoby bylo zahájeno bez návrhu proto, že statutární orgán poplatníka, případně osoba, na kterou v odpovídajícím rozsahu přešla působnost statutárního orgánu, bez zbytečného odkladu nepodal návrh na zahájení řízení, ručí za zaplacení poplatku tento statutární orgán nebo tato osoba. Je-li statutárních orgánů více nebo tvoří-li statutární orgán více osob, ručí za zaplacení poplatku společně a nerozdílně. To platí obdobně pro osobu, na kterou v odpovídajícím rozsahu přešla působnost statutárního orgánu.

 

(10) Poplatníkem poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem je osoba, na jejíž žádost se zápis provádí.

 

§ 3  

Příslušnost 

 

(1) Ve věcech poplatků za řízení rozhoduje soud, který je věcně a místně příslušný k projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni. Ve věcech správního soudnictví rozhoduje ve věcech poplatků za řízení soud, který je věcně a místně příslušný k projednání a rozhodnutí věci.

 

(2) Ve věcech poplatků za řízení před odvolacím soudem a dovolacím soudem rozhoduje soud, který rozhodl o věci v prvním stupni, není-li dále stanoveno jinak. Ve věcech poplatků za řízení před odvolacím soudem, bylo-li rozhodnutí v prvním stupni vydáno soudním exekutorem, rozhoduje odvolací soud. Ve věcech poplatků za řízení před dovolacím soudem, bylo-li rozhodnutí v prvním stupni vydáno soudním exekutorem, rozhoduje dovolací soud.

 

(3) Vznikne-li poplatníku povinnost zaplatit poplatek v souvislosti s odvolacím nebo dovolacím rozhodnutím o věci samé nebo v souvislosti s odvolacím nebo dovolacím rozhodnutím, jímž se řízení končí, rozhoduje ve věcech soudních poplatků soud prvního stupně, nerozhodl-li o nich odvolací nebo dovolací soud.

 

(4) Ve věcech poplatků za řízení o kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

 

(5) Ve věcech poplatků za úkony rozhoduje soud nebo správa soudu, které mají úkon provést.

 

(6) Ve věcech poplatků za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem je příslušný krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud osoby, jíž se zápis ve veřejném rejstříku týká.

 

§ 4  

Vznik poplatkové povinnosti

(1) Jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost

 

a) podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení (dále jen „návrh na zahájení řízení“),

 

b) podáním odvolání,

 

c) podáním dovolání,

 

d) podáním kasační stížnosti,

 

e) v insolvenčním řízení uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o insolvenčním návrhu,

 

f) ve vyrovnacím řízení uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím, jímž soud prohlásí vyrovnání za skončené,

 

g) uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti se schválením smíru ve smírčím řízení,

 

h) uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o návrhu na nařízení předběžného opatření,

 

i) uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o odmítnutí dovolání pro nepřípustnost podle § 238 občanského soudního řádu,.

 

j) v ostatních případech uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o věci samé.

 

(2) Jde-li o poplatek za úkon, poplatková povinnost vzniká

a) sepsáním podání do protokolu u soudu,

 

b) v ostatních případech podáním návrhu na provedení úkonu.

 

(3) Jde-li o poplatek za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem, vzniká poplatková povinnost okamžikem podání žádosti u notáře osobou oprávněnou k jejímu podání.

 

§ 5  

Sazby poplatků

 

Sazby poplatků za řízení jsou stanoveny pevnou částkou nebo procentem u poplatku, jehož základ je vyjádřen peněžní částkou (dále jen „procentní poplatek“). Procentní poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku. Sazby poplatků za úkony a poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem jsou stanoveny pevnou částkou. Sazby poplatků jsou uvedeny v sazebníku.

 

§ 6  

Základ poplatku

 

(1) Základem procentního poplatku je cena předmětu řízení vyjádřená peněžní částkou, není-li dále stanoveno jinak. Cena příslušenství předmětu řízení tvoří základ poplatku jen v případech, je-li příslušenství samostatným předmětem řízení.

 

(2) Je-li v návrhu na zahájení řízení uplatněno více peněžitých plnění, je základem procentního poplatku jejich součet. Peněžitá plnění, pro která je stanovena rozdílná sazba poplatku, jsou však samostatným základem poplatku.

 

(3) Jde-li o opětující se peněžité plnění, je základem procentního poplatku cena odpovídající součtu všech opětujících se plnění. Jde-li o peněžité plnění na dobu neurčitou, včetně plnění požadovaného do okamžiku zaplacení jiného peněžitého plnění, na dobu života nebo na dobu delší než 5 let, je základem poplatku pětinásobek ceny ročního plnění.

 

(4) Nelze-li stanovit základ poplatku podle odstavce 3, je základem poplatku částka ve výši 20 000 Kč.

 

(5) Pro nepeněžitá plnění, jejichž peněžní hodnotu pro účely určení základu poplatku stanoví sazebník, platí obdobně odstavce 2 a 3.

 

(6) Je-li základ poplatku vyjádřen v cizí měně, vypočte se procentní poplatek ze základu poplatku přepočteného na českou měnu podle kursu vyhlášeného Českou národní bankou platného k prvnímu dni kalendářního měsíce, v němž je poplatek splatný nebo v němž soud vydá rozhodnutí o povinnosti zaplatit poplatek. Pro přepočet měn, jejichž kurs Česká národní banka nevyhlašuje, se použije kurs USD k této měně vyhlášený ústřední nebo jí na roveň postavenou bankou státu, v němž platí přepočítávaná měna; platnost tohoto použitého kursu měn je poplatník povinen prokázat soudu dokladem získaným prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí.

 

(7) Základ procentního poplatku se zaokrouhluje na celé desítky korun českých nahoru.

 

(8) Pro řízení před odvolacím soudem a řízení před dovolacím soudem platí obdobně odstavce 1 až 7; při výpočtu základu poplatku se však vychází z peněžitých plnění a nepeněžitých plnění, jejichž peněžní hodnotu pro účely určení základu procentního poplatku stanoví sazebník, jsou-li tato plnění předmětem odvolání nebo dovolání.

 

(9) Je-li ve věcech správního soudnictví podána žaloba proti více rozhodnutím, je každé napadené rozhodnutí samostatným základem poplatku; to platí obdobně pro návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části.

 

§ 6a 

Stanovení výše poplatku

(1) Za návrh na zahájení řízení s alternativním nebo eventuálním návrhem se stanoví výše poplatku podle návrhu, který je uváděn v pořadí jako první.

 

(2) Jsou-li pro řízení podle jeho předmětu stanoveny v sazebníku rozdílné sazby poplatku, poplatky podle těchto sazeb se sčítají.

 

(3) Rozšíří-li se po podání návrhu na zahájení řízení předmět řízení, je poplatník povinen doplatit poplatek. Obdobně to platí, rozšíří-li poplatník po podání odvolání předmět řízení před odvolacím soudem nebo rozšíří-li po podání dovolání předmět řízení před dovolacím soudem. Bylo-li zčásti zastaveno řízení před prvním jednáním, sníží současně soud poplatek o odpovídající část. Pokud byl poplatek již zaplacen, vrátí soud vzniklý přeplatek poplatníkovi.

 

(4) Poplatek za návrh na zahájení řízení se nevybírá, jestliže soud návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítne.

 

(5) Došlo-li ke zrušení rozhodnutí o věci samé v důsledku návrhu na zrušení usnesení o schválení smíru, odvolání, dovolání, žaloby pro zmatečnost, žaloby na obnovu řízení, kasační stížnosti nebo rozhodnutím Ústavního soudu, neplatí poplatek za řízení poplatník, který ve věci již jednou poplatek zaplatil.

 

(6) Pro účely tohoto zákona se za nemovitou věc pokládají všechny nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí na jednom listu vlastnictví.

 

(7) Poplatek podle sazebníku je vybírán nejvýše v částce 2 000 000 Kč; to neplatí, je-li v sazebníku stanoveno jinak.

 

§ 7  

Splatnost poplatku

 

(1) Poplatek, s výjimkou poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem, je splatný vznikem poplatkové povinnosti. Vzniká-li poplatková povinnost způsobem uvedeným v § 4 odst. 1 písm. e) až j), je poplatek splatný do 3 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým byla povinnost poplatek zaplatit uložena nebo jímž byl schválen smír, nestanoví-li rozhodnutí o schválení smíru splatnost delší.

 

(2) Rozšíří-li poplatník návrh na provedení úkonu nebo rozšíří-li se předmět řízení po podání návrhu na zahájení řízení, doplatí poplatník poplatek ve lhůtě a za podmínek stanovených v odstavci 1. Obdobně to platí, rozšíří-li poplatník po podání odvolání předmět řízení před odvolacím soudem nebo rozšíří-li po podání dovolání předmět řízení před dovolacím soudem.

 

§ 7a 

Výběr a odvod poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem

(1) Poplatek za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem vybírá a odvádí plátce poplatku, kterým je notář, který zápis provádí.

 

(2) Plátce poplatku je povinen poplatek za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem od poplatníka vybrat, a to do 10 dnů po podání žádosti u notáře osobou oprávněnou k jejímu podání.

 

(3) Peněžní prostředky ve výši vybraného poplatku za zápis do veřejného rejstříku provedený notářem se vloží nebo převedou na samostatný účet v českých korunách v bance, ve spořitelním a úvěrním družstvu nebo v zahraniční bance, která má sídlo na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, určený výhradně pro tento účel, jehož majitelem je plátce poplatku.

 

(4) Plátce poplatku je povinen odvést poplatek správci poplatku do 15 dnů po provedení zápisu.

 

§ 8 

Placení poplatků

 

(1) Správu placení poplatků vykonává příslušný soud nebo správa soudu podle § 3.

 

(2) Poplatky jsou příjmem státního rozpočtu.

 

(3) Poplatky se platí na účet zřízený u České národní banky pro soud příslušný podle § 3 (dále jen „účet soudu“).

 

(4) Poplatky, které nejsou vyšší než 5 000 Kč, lze platit kolkovými známkami; toto ustanovení se nepoužije, vznikla-li poplatková povinnost podáním návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu. Poplatek za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem nelze platit kolkovými známkami.

 

§ 9  

Následky nezaplacení poplatku

(1) Nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

 

(2) Zjistí-li odvolací soud poté, co mu byla věc předložena k rozhodnutí o odvolání, že nebyl zaplacen poplatek splatný podáním odvolání, vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může odvolací soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty odvolací soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Obdobně se postupuje při řízení před dovolacím soudem.

 

(3) Soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen.

 

(4) Pro nezaplacení poplatku soud řízení nezastaví,

a) začal-li již jednat o věci samé,

 

b) vznikla-li povinnost zaplatit poplatek poplatníku, kterému soud v řízení ustanovil opatrovníka jako účastníku, jehož pobyt není znám nebo jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině,

 

c) je-li nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by poplatníku mohla vzniknout újma, a poplatník ve lhůtě určené soudem ve výzvě podle odstavců 1 a 2 sdělí soudu okolnosti, které toto nebezpečí osvědčují, a doloží, že bez své viny nemohl poplatek dosud zaplatit,

 

d) došlo-li k rozšíření návrhu na zahájení řízení v téže věci nebo rozšířil-li poplatník odvolání nebo dovolání poté, co soud začal jednat o věci samé.

 

(5) O tom, že jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 4 písm. c), rozhodne soud usnesením, které není třeba doručovat.

 

(6) V případech uvedených v odstavci 4 rozhoduje soud o uložení povinnosti zaplatit poplatek spolu s rozhodnutím, jímž se řízení končí. Obdobně postupuje soud i v případě ručitele za zaplacení poplatku za řízení ve věcech veřejného rejstříku nebo za řízení o jmenování likvidátora právnické osoby zahájená bez návrhu (§ 2 odst. 9).

 

(7) Nabude-li usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku právní moci, zaniká poplatková povinnost.

 

(8) Nebude-li ani ve lhůtě stanovené ve výzvě příslušného soudu nebo příslušné správy soudu zaplacen poplatek, který je splatný podáním návrhu na provedení úkonu, úkon se neprovede a návrh se stane neúčinným, i když poplatník později poplatek zaplatí. O tom musí být poplatník poučen ve výzvě příslušného soudu nebo příslušné správy soudu. Povinnost zaplatit poplatek zaniká dnem, kdy se návrh na provedení úkonu stal neúčinným.

 

(9) Penále, úrok z prodlení ani úrok za dobu posečkání s placením poplatku, stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím správu daní a poplatků, se neuplatňují.

 

(10) Není-li poplatníkem poplatek za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem plátci poplatku zaplacen a plátce poplatku v důsledku toho tento poplatek nevybere, plátce poplatku tento zápis neprovede.

 

(11) Je-li plátce poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem v prodlení déle než 4 pracovní dny následující po dni splatnosti podle § 7a odst. 4, uloží mu správce poplatku zaplatit nezaplacenou část poplatku rozhodnutím a v něm stanoví zvýšení poplatku, a to ve výši 20 % nezaplacené části poplatku; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

 

§ 10  

Vrácení poplatku

 

(1) Soud vrátí poplatek z účtu soudu, jestliže jej zaplatil ten, kdo k tomu nebyl povinen. Bylo-li na poplatku zaplaceno více, než činila poplatková povinnost, vrátí soud přeplatek. Z účtu soudu vrátí soud obdobně i poplatek, popřípadě přeplatek na poplatku zaplaceném kolkovou známkou. Poplatek ani přeplatek na poplatku se nevrací, nepřevyšuje-li částku 50 Kč, s výjimkou uvedenou v odstavci 2.

 

(2) Soud vrátí poplatek z účtu soudu i tomu, kdo jej zaplatil na základě nesprávné výzvy soudu nebo na základě nesprávného rozhodnutí soudu, kterým mu byla tato povinnost uložena.

 

(3) Soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Obdobně vrátí soud poplatníkovi přeplatek na poplatku (odpovídající část poplatku) vzniklý podle § 6a odst. 3, bylo-li řízení zastaveno jen zčásti. Byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek.

 

(4) Soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, i v případě, bylo-li řízení zastaveno po vydání platebního rozkazu pro zpětvzetí návrhu, k němuž došlo nejpozději v poslední den lhůty k podání odporu nebo námitek proti platebnímu rozkazu, elektronickému platebnímu rozkazu nebo evropskému platebnímu rozkazu. Soud postupuje stejným způsobem po podání odporu nebo námitek, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Bylo-li řízení zastaveno jen zčásti, vrátí soud poplatníkovi přeplatek na poplatku (odpovídající část poplatku); věta první se použije obdobně.

 

(5) V řízení, v němž lze rozhodnout bez jednání, postupuje soud obdobně podle odstavců 3 a 4, dokud nebylo vydáno rozhodnutí o věci samé.

 

(6) Bylo-li řízení o rozvod manželství zastaveno nebo byl-li vzat návrh na zahájení řízení zpět nejpozději před vydáním rozhodnutí soudem prvního stupně, vrátí soud z účtu soudu zaplacený poplatek v plné výši. Byl-li návrh na zahájení řízení o rozvod manželství vzat zpět po vydání rozhodnutí soudu, které nenabylo právní moci, aniž bylo podáno odvolání, vrátí soud z účtu soudu polovinu poplatku. Bylo-li řízení o zrušení, neplatnosti nebo určení, zda tu partnerství je či není, zastaveno nebo byl-li vzat návrh na zahájení řízení zpět nejpozději před vydáním rozhodnutí soudem prvního stupně, vrátí soud z účtu soudu zaplacený poplatek v plné výši. Byl-li návrh na zahájení řízení o zrušení, neplatnosti nebo určení, zda tu partnerství je či není, vzat zpět po vydání rozhodnutí soudu, které nenabylo právní moci, aniž bylo podáno odvolání, vrátí soud z účtu soudu polovinu poplatku.

 

(7) Soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, v případě schválení smíru mezi účastníky řízení před tím, než je ve věci samé rozhodnuto. Byl-li smír schválen pouze v části předmětu řízení, vrátí soud odpovídající část poplatku; věta první se použije obdobně.

 

(8) Změní-li soud k odvolání dražitele usnesení o příklepu nebo k odvolání předražitele proti rozhodnutí o předražku, soud dražiteli vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč.

 

(9) Byla-li věc po zaplacení poplatku nebo po vydání rozhodnutí, kterým byla uložena povinnost zaplatit poplatek, postoupena jinému příslušnému soudu, vrací přeplatek (poplatek nebo jeho odpovídající část) z účtu soudu tento soud.

 

(10) Poplatek ani přeplatek na poplatku nelze vrátit po uplynutí 10 let od konce kalendářního roku, v němž byl zaplacen. Lhůta neběží, je-li řízení podle zvláštního právního předpisu přerušeno.

 

(11) Jde-li o poplatek za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem, poplatková povinnost zaniká, pokud zápis nebyl proveden. Byl-li poplatek plátcem od poplatníka vybrán, vrátí jej plátce poplatku poplatníkovi.

 

§ 10a 

(1) Je-li soud povinen vrátit již zaplacený poplatek nebo přeplatek na poplatku, učiní tak ve lhůtě do 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým o vrácení rozhodl.

 

(2) Je-li již zaplacený poplatek nebo přeplatek poukázán po uplynutí lhůty podle odstavce 1, soud na žádost poplatníka stanoví a do 30 dnů ode dne podání žádosti poukáže úrok z vratitelného přeplatku podle daňového řádu.

 

Osvobození od poplatku

§ 11  

(1) Od poplatku se osvobozují řízení ve věcech

 

a) opatrovnických, péče soudu o nezletilé, osvojení a povolení uzavřít manželství,

 

b) důchodového pojištění (zabezpečení), příplatku k důchodu, zvláštního příspěvku k důchodu, nemocenského pojištění, státní sociální podpory, pojistného na veřejné zdravotní pojištění, sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a státních dávek, podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a kompenzace a dávek pěstounské péče,

 

c) vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí,

 

d) zásahu do integrity, vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče,

 

e) pozůstalostních v prvním stupni řízení,

 

f) svéprávnosti, podpůrných opatření, poručenských a určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení,

 

g) veřejného rejstříku, týká-li se zápis fyzické nebo právnické osoby, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení, v němž již bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

 

h) volebních,

 

i) kompetenčních žalob,

 

j) zápisu údajů o spolku, pobočném spolku, odborové organizaci, mezinárodní odborové organizaci, organizaci zaměstnavatelů a mezinárodní organizaci zaměstnavatelů, nadaci, nadačním fondu, ústavu a obecně prospěšné společnosti do veřejného rejstříku nebo jeho změny,

 

k) výmazu osoby nebo svěřenského fondu z veřejného rejstříku,

 

l) výmazu podnikatele z obchodního rejstříku,

 

m) zápisu svěřenského fondu do veřejného rejstříku nebo jeho změny.

 

(2) Od poplatku se osvobozují

 

a) Česká republika a státní fondy,

 

b) územní samosprávné celky v případech, kdy se spor týká výkonu státní správy, který je na ně přenesen,

 

c) navrhovatel v řízení o určení výživného včetně jeho zvýšení, nejde-li o vzájemnou vyživovací povinnost rodičů a dětí,

 

d) navrhovatel, jemuž byla způsobena újma, v řízení o náhradu újmy na zdraví nebo újmy způsobené usmrcením včetně náhrady škody na věcech vzniklé v souvislosti s ublížením na zdraví nebo usmrcením a náhrady nákladů léčení,

 

e) navrhovatel v řízení o náhradu škody z pracovního nebo služebního úrazu a nemoci z povolání,

 

f) neprovdaná matka v řízení o výživu a příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem,

 

g) navrhovatel v řízení o určení rodičovství, s výjimkou navrhovatele v řízení o určení otcovství po rozvodu nebo prohlášení manželství za neplatné a navrhovatele v řízení o popření rodičovství,

 

h) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva3) výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o poplatné úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,

 

i) cizinec v řízení ve věcech mezinárodní ochrany, dočasné ochrany, rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí o zajištění, rozhodnutí o prodloužení zajištění, jakož i jiných rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince, a v řízení o propuštění cizince ze zajištění,

 

j) navrhovatel v řízení o vydání věci nebo uplatnění nároku podle zvláštních předpisů4), je-li v těchto předpisech zakotven nárok na osvobození,

 

k) navrhovatel, který uplatňuje nároky podle zákona o mimosoudních rehabilitacích4a),

 

l) navrhovatel v řízení o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti,

 

m) cizí státy včetně jejich orgánů, je-li zaručena vzájemnost,

 

n) insolvenční správce nebo dlužník s dispozičními oprávněními v řízení o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z tohoto majetku,

 

o) dlužník a insolvenční správce v insolvenčním řízení,

 

p) navrhovatel ve věci ochrany proti domácímu násilí,

 

q) navrhovatel v řízení o náhradě škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, který byl pravomocným odsuzujícím rozhodnutím v trestním řízení se svým nárokem nebo v jeho zbytku odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních,

 

r) poškozený trestným činem, jemuž byl pravomocným rozhodnutím soudu přiznán nárok na náhradu majetkové škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení v řízeních, která souvisí s vymáháním tohoto nároku,

 

s) navrhovatel v řízení o náhradě škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, který řádně uplatnil nárok v trestním řízení, které bylo zastaveno z důvodu rozhodnutí prezidenta republiky,

 

t) odborová organizace, mezinárodní odborová organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů nebo jejich pobočné organizace ve věcech zápisu jejich vzniku, změny a zániku do veřejného rejstříku.

 

(3) Osvobození podle odstavců 1 a 2 se vztahuje, s výjimkou pozůstalostního řízení, i na řízení

 

a) o návrhu na nařízení předběžného opatření,

 

b) před odvolacím soudem,

 

c) o povolení obnovy,

 

d) o žalobě pro zmatečnost,

 

e) o kasační stížnosti,

 

f) o výkon rozhodnutí,

 

g) exekuční.

 

(4) Od poplatku se osvobozují také řízení před odvolacím soudem, jde-li o řízení o výkon rozhodnutí a o exekuční řízení2a).

 

(5) Osvobození podle odstavce 1 písm. g) a osvobození podle odstavce 2 se vztahuje i na poplatky za úkony. Od poplatku se dále osvobozuje sepsání návrhu ve věci svéprávnosti, podpůrných opatření, péče soudu o nezletilé, návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí o výživném pro nezletilé děti a pomoc soudu před nařízením výkonu rozhodnutí, jde-li o vymáhání výživného pro nezletilé děti.

 

(6) Od poplatku se dále osvobozuje řízení podle položky 11 odst. 1 písm. c) sazebníku zahájené v důsledku přírodní živelní pohromy na území České republiky a úkony uvedené v položkách 28, 29, 30, 31, 33 a 34 sazebníku, pokud jsou navrhovány v důsledku přírodní živelní pohromy na území České republiky.

 

(7) Osvobození podle odstavce 2 se vztahuje i na poplatek za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem.

 

(8) Od poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem se osvobozuje

 

a) zápis skutečnosti do veřejného rejstříku, týká-li se zápis fyzické nebo právnické osoby, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení, v němž již bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

 

b) zápis údajů o spolku, pobočném spolku, nadaci, nadačním fondu, ústavu a obecně prospěšné společnosti do veřejného rejstříku nebo jeho změny,

 

c) zápis výmazu osoby z veřejného rejstříku,

 

d) zápis skutečnosti do obchodního rejstříku provedený notářem na podkladě notářského zápisu o zakladatelském právním jednání o založení společnosti s ručením omezeným, které obsahuje jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích a podle kterého vkladová povinnost má být splněna splacením v penězích.

 

(9) Od poplatku se dále osvobozuje úkon soudu spočívající v zápisu údajů o skutečném majiteli do evidence údajů o skutečném majiteli podle § 118h zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, jde-li o

 

a) zápis údajů o skutečném majiteli právnické osoby, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, nebo jeho změny,

 

b) zápis údajů o skutečném majiteli svěřenského fondu nebo jeho změny, nebo

 

c) zápis údajů podle § 118f písm. d) zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob nebo jeho změny.

 

(10) Osvobození podle odstavce 2 se vztahuje, s výjimkou pozůstalostního řízení, i na řízení před dovolacím soudem.

 

§ 11a 

Osvobození od poplatku podle § 11 odst. 2, jakož i osvobození podle rozhodnutí předsedy senátu o přiznání osvobození od soudních poplatků, se neuplatní, je-li dovolání odmítnuto pro nepřípustnost podle § 238 občanského soudního řádu.

 

§ 12  

(1) Vydá-li soud nesprávné rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit poplatek, toto rozhodnutí zruší nebo změní i bez návrhu.

 

(2) Změnu nebo zrušení povinnosti zaplatit poplatek lze pravomocně provést nejpozději do 3 let ode dne, kdy rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit poplatek nabylo právní moci. Ve stejné lhůtě zaniká i právo uložit povinnost zaplatit poplatek.

 

§ 13  

(1) Ve věcech poplatků rozhoduje a postupuje soud nebo správa soudu podle občanského soudního řádu, pokud nestanoví tento zákon jinak.

 

(2) Při správě placení poplatků se postupuje podle daňového řádu, pokud nestanoví tento zákon jinak.

 

(3) Poplatkové povinnosti, jakož i rozhodnutí předsedy senátu o přiznání osvobození od soudních poplatků5), se evidují podle daňového řádu.

 

§ 13a

zrušen 

 

§ 14  

nadpis vypuštěn

 

Proti usnesením ve věcech poplatků vydaným soudy ve správním soudnictví není odvolání přípustné.

 

Přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení

§ 15  

Z navržených poplatných úkonů a z řízení zahájených před účinností tohoto zákona se vybírají poplatky podle dosavadních předpisů, i když se stanou splatnými po účinnosti tohoto zákona. Při odvolání nebo dovolání podaném po účinnosti tohoto zákona se však postupuje podle sazebníku, který je přílohou tohoto zákona. Zaplacený arbitrážní poplatek se započte do poplatku, jestliže byl zaplacen před nabytím účinnosti tohoto zákona na účet orgánu hospodářské arbitráže.

 

§ 16  

(1) Ministerstvo financí může právním předpisem vydaným v dohodě s Ministerstvem spravedlnosti osvobodit jednotlivé druhy poplatných úkonů a skupiny osob od poplatků.

 

(2) Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda České republiky na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu svým nařízením v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu6)

a) provést úpravu předmětů a sazeb poplatků stanovených v sazebníku,

 

b) osvobodit od poplatků ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, hasičské záchranné sbory a havarijní službu.

 

(3) Vláda může nařízením stanovit osvobození od některých poplatků pro skupinu cizinců, kterým je na území České republiky poskytnuta dočasná ochrana.

 

§ 16a 

Pro účely tohoto zákona se za veřejný rejstřík považuje i evidence svěřenských fondů.

 

§ 16b 

Pro účely tohoto zákona se za veřejný rejstřík považuje i evidence údajů o skutečném majiteli.

 

§ 17  

Ministerstvo financí, finanční úřady a Ministerstvo spravedlnosti kontrolují u soudů, zda se poplatky vybírají ve správné výši, řádně a včas. Finanční úřady kontrolují též poplatky vrácené z účtu soudu.

 

§ 18  

Zrušují se:

 

1. Zákon České národní rady č. 147/1984 Sb., o soudních poplatcích.

2. Vyhláška Ministerstva financí České socialistické republiky č. 151/1984 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 147/1984 Sb., o soudních poplatcích.

3. S působností pro Českou republiku nařízení ministra financí č. 78/1958 Sb., kterým se stanoví arbitrážní poplatky.

4. S působností pro Českou republiku pokyny pro placení arbitrážních poplatků upravené nařízením ministra financí č. 78/1958 Sb., kterým se stanoví arbitrážní poplatky (částka 24/1961 Ú.l.).

5. Opatření Ministerstva financí, cen a mezd České republiky ze dne 20. června 1990 o úlevách u soudních poplatků (částka 43 Sbírky zákonů 1990).

§ 19  

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.

Příloha 

SAZEBNÍK POPLATKŮ

Poplatky za řízení

Položka 1

 

1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění

 

 a)   do   částky   20   000                                                   1   000  

 b)   v   částce   vyšší   než   20   000     do   40   000   000                         5   %   z   této   částky

 c)   v   částce   vyšší   než   40   000   000                                       2   000   000     a   1   %   z   částky

                                                                       přesahující   40   000   000   Kč;   částka

                                                                       nad   250   000   000     se  nezapočítává

 

2. Ze vzájemného návrhu žalovaného se platí poplatek tak, jako by byl tento návrh podáván samostatně. Uplatnil-li žalovaný proti navrhovateli svou peněžitou pohledávku k započtení, platí se poplatek z částky, o kterou pohledávka žalovaného přesahuje peněžité plnění uplatněné navrhovatelem.

 

3. Je-li předmětem řízení plnění ze smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích, vybere se poplatek podle bodu 1. Ve sporu o vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy to platí obdobně.

 

4. Je-li předmětem řízení směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité částky, vybere se poplatek podle bodu 1, a to podle peněžité částky uvedené ve směnce nebo šeku. Obdobně se postupuje, jde-li o jiný cenný papír, na němž je uvedena jmenovitá hodnota.

 

Položka 1a

zrušena 

 

Položka 2

 

1. Za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, jehož předmětem je peněžité plnění

 

 a)   do   částky   10   000     včetně                                            400  

 b)   v   částce   vyšší   než   10   000

     do   20   000     včetně                                                   800  

 c)   v   částce   vyšší   než   20   000                                             4   %   z   této  částky

 

2. Pokud soud platební rozkaz nevydá a pokračuje v řízení, doměří navrhovateli poplatek do výše položky 1.

 

3. Pokud nebyl návrh na vydání elektronického platebního rozkazu podán prostřednictvím aplikace k tomu určené, vybere se poplatek podle položky 1.

 

Položka 3

 

Za návrh na zahájení řízení s návrhem na náhradu nemajetkové újmy v penězích

a)   do   částky   200   000     včetně                                         2   000  

 b)   v   částce   vyšší   než   200   000                                         1   %   z   této   částky

 Pol.4

Položka 4

1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem není peněžité plnění

 

 a)   za   každou   nemovitou   věc                                             5   000  

 b)   za   každý   obchodní   závod   nebo   za   každou   jeho   organizační   složku     15   000  

 c)   v   ostatních   případech,   není-li   dále   stanoveno   jinak                 2   000 

 

2. Ze vzájemného návrhu žalovaného se platí poplatek tak, jako by byl tento návrh podáván samostatně.

 

3. Za návrh na zahájení řízení o určení vlastnictví k nemovité věci, o prodeji zástavy, jde-li o nemovitou věc nebo o vyloučení nemovité věci, se vybere poplatek podle bodu 1 písmene a). Z návrhu na zahájení řízení o určení vlastnictví k obchodnímu závodu nebo k jeho organizační složce, o prodeji zástavy, jde-li o obchodní závod nebo jeho organizační složku, nebo z návrhu o vyloučení obchodního závodu nebo jeho organizační složky se vybere poplatek podle bodu 1 písmene b). Z návrhu na zahájení řízení o určení vlastnictví k jiným věcem, o prodeji zástavy, jde-li o jiné věci nebo o vyloučení jiných věcí, se vybere poplatek podle bodu 1 písmene c).

 

4. Z návrhu na zahájení řízení o určení vlastnictví k jiným věcem se vybere poplatek podle bodu 1 písm. c), a to pouze jednou, bez zřetele k tomu, kolika věcí se požadované určení týká. Pro návrh na zahájení řízení o prodeji zástavy, jde-li o jiné věci nebo o vyloučení jiných věcí, to platí obdobně.

 

5. Poplatek z návrhu na určení neplatnosti smlouvy a za řízení zahájené bez návrhu, ve kterém soud rozhodl o zrušení právnické osoby, likvidaci právnické osoby nebo o jmenování likvidátora právnické osoby, se vybere poplatek podle bodu 1 písmene c).

 

6. Za návrh na zahájení řízení o rozvod manželství, za návrh na zahájení řízení na určení neplatnosti nebo o určení, zda tu manželství je či není, za návrh na zahájení řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství, za návrh na zahájení řízení na ochranu osobnosti bez návrhu na náhradu nemajetkové újmy nebo za návrh na zahájení řízení na ochranu dobré pověsti právnické osoby bez návrhu na náhradu nemajetkové újmy se vybere poplatek podle bodu 1 písmene c).

 

Položka 5

Za   návrh   na   nařízení   předběžného   opatření                              1   000 

 Pol.6

Položka 6

1.   Za   návrh   na   zahájení   řízení   o   vypořádání   společného   jmění

     manželů   nebo   o   zrušení   a   vypořádání   podílového   spoluvlastnictví     2   000 

 

2. Sazba poplatku podle této položky se zvyšuje o 5 000 Kč za každou nemovitou věc a o 15 000 Kč za každý obchodní závod nebo jeho organizační složku, která je předmětem vypořádání.

 

Položka 7

 

Za návrh na zahájení řízení o určení výživného, včetně jeho zvýšení, jakož i o snížení nebo zrušení výživného, jehož předmětem je peněžité plnění

 

 a)   do   částky   50   000     včetně                                            500  

 b)   v   částce   vyšší   než   50   000                                             1   %   z   této   částky

                                                                         nejvýše   15   000 

 Pol.8

Položka 8

 

 Za   návrh   na   zahájení   řízení   o   poddlužnické   žalobě                      2   000 

 Pol.8a

Položka 8a

  

 Za   návrh   na   zahájení   řízení   o   náhradě   škody 

 nebo   jiné   újmy   způsobené   při   výkonu   veřejné 

 moci   nezákonným   rozhodnutím,   rozhodnutím   o 

 vazbě,   trestu   nebo   ochranném   opatření   nebo

 nesprávným   úředním   postupem                                            2   000  

 Pol.9

Položka 9

1. Za schválený smír uzavřený ve smírčím řízení

a)   je-li   předmětem   smíru   peněžité   plnění   do   částky   25   000  

     včetně                                                                500  

 b)   je-li   předmětem   smíru   peněžité   plnění   vyšší   než   25   000             2   %   z   této   částky

                                                                       nejvýše   30   000  

 c)   v   ostatních   případech                                               1   000 

 

2. Za schválenou mediační dohodu uzavřenou podle zákona o mediaci7) se vybere poplatek podle bodu 1 písmene a), a to bez zřetele k tomu, co je předmětem mediační dohody.

 

3. Za návrh na smírčí řízení se poplatek nevybírá.

 

Položka 10

Za   návrh   na   uznání   cizích   rozhodnutí   v   manželských   věcech   a   ve

 věcech   určení   (zjištění   nebo   popření)   rodičovství                      2   000 

 Pol.11

Položka 11

1. Za návrh na zahájení řízení ve věcech veřejného rejstříku

 

 a)   za   první   zápis   akciové   společnosti   do   veřejného   rejstříku          12   000  

 b)   za   první   zápis   spolku   do   veřejného   rejstříku                        1   000  

 c)   za   první   zápis   osoby   do   veřejného

     rejstříku,   s   výjimkou   akciové   společnosti   nebo   spolku               6   000  

 d)   za   změny   nebo   doplnění   zápisu   u   spolku                              1   000  

 e)   za   změny   nebo   doplnění   zápisu                                       2   000 

 

 d)   za   zápis   obchodní   firmy   řádně   založené   obchodní   korporace

     učiněný   před   zápisem   obchodní   korporace   do   veřejného   rejstříku      1   000 

————————– 

 

Pozn. ASPI: Z důvodu změny Položky 11 zákonem č. 87/2015 Sb., která však nereflektuje pozbytí platnosti změn provedených zákonem č. 335/2014 Sb., byla v Položce 11 ponechána dvě písmena d).

————————– 

 

2. Poplatek podle bodu 1 písmen d) a e) se vybere za návrh pouze jednou bez ohledu na počet měněných nebo doplňovaných skutečností uvedených v návrhu. Změnou se rozumí i návrh na výmaz skutečnosti a zápis nové skutečnosti týkající se právnické osoby nebo pouze návrh na výmaz skutečnosti, není-li nahrazována jinou skutečností, nebo pouze návrh na zápis doplňované skutečnosti, nenahrazuje-li jinou skutečnost. Změnou se nerozumí návrh na výmaz právnické osoby z veřejného rejstříku.

 

3. Podle této položky se platí poplatek také za řízení ve věcech veřejného rejstříku zahájené bez návrhu, ve kterém soud rozhodl o provedení zápisu.

 

4. Poplatek podle této položky se nevybere za řízení ve věcech veřejného rejstříku zahájené na návrh příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem.

 

Položka 12

 

Za návrh na zahájení řízení v incidenčním sporu, jehož předmětem je peněžité plnění

 

 a)   do   částky   20   000     včetně                                          1   000  

 b)   v   částce   vyšší   než   20   000                                           5   %   z   této  částky

 Pol.13

Položka 13

1. Za návrh na zahájení řízení v incidenčním sporu, jehož předmětem není peněžité plnění, s výjimkou sporu o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela,

 

 a)   ve   sporu   o   pravost,   výši   nebo   pořadí   přihlášené   pohledávky          5   000  

 b)   za   každou   nemovitou   věc                                             5   000  

 c)   za   každý   obchodní   závod   nebo   za   každou   jeho   organizační   složku     15   000  

 d)   v   ostatních   případech                                               2   000 

 

2. Z návrhu o vyloučení nemovité věci z majetkové podstaty se vybere poplatek podle bodu 1 písmene b) této položky.

 

3. Z návrhu o vyloučení obchodního závodu nebo jeho organizační složky z majetkové podstaty se vybere poplatek podle bodu 1 písmene c) této položky.

 

4. Z návrhu na vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela v incidenčním sporu se vybere poplatek podle položky 6.

 

5. Poplatek podle písmene a) a d) této položky se vybere za návrh pouze jednou.

Položka 14

1. Za návrh na zahájení řízení o úschově za účelem splnění závazku, podle předmětu úschovy

 

 a)   peníze   do   25   000     včetně                                            250  

 b)   peníze   v   částce   vyšší   než   25   000                                     1   %   z   této   částky

 c)   za   každou   movitou   věc                                                 750  

 d)   za   každý   cenný   papír                                                  150 

 

2. Je-li předmětem úschovy směnka nebo šek anebo jiný cenný papír s uvedenou jmenovitou hodnotou, vybere se poplatek podle bodu 1 písmene a) nebo písmene b) této položky ze základu, kterým je peněžitá částka uvedená ve směnce nebo šeku anebo uvedená jmenovitá hodnota jiného cenného papíru.

Položka 14a

zrušena 

Položka 15

1.   Za   návrh   na   zahájení   řízení   o   umoření   listiny   nebo   listin           1   000 

 

2. Podle položky 1 bodu 4 se nepostupuje.

Položka 16

Za   žalobu   na   obnovu   řízení                                             5   000 

 Pol.17

Položka 17

Za   žalobu   pro   zmatečnost                                               5   000 

 Pol.17a

Položka 17a

 

 Za   návrh   na   zrušení   rozhodčího   nálezu                                  3   000 

 Pol.17b

Položka 17b

Za   návrh   na   zrušení   rozhodnutí

 rozhodčí   komise   spolku                                                 3   000 

 Pol.18

Položka 18

1. Za žalobu podanou ve věci, o níž dříve rozhodl jiný orgán než soud, je-li předmětem

a)   peněžité   plnění   do   částky   20   000     včetně                          1   000  

 b)   v   ostatních   případech                                               3   000 

 

2. Za žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení ve věcech správního soudnictví

 

 a)   proti   rozhodnutí   správního   orgánu                                   3   000  

 b)   na   určení,   že   návrh   na   registraci   stanov   (změny   stanov)

 politické   strany   nebo   politického   hnutí   nemá   nedostatky   a

 na   zrušení   opatření   obecné   povahy   nebo   jeho   části                      5   000  

 c)   na   znovuobnovení   politické   strany   nebo   politického   hnutí           15   000  

 d)   v   ostatních   případech                                               2   000 

 

nadpis vypuštěn

Položka 19

Za   kasační   stížnost                                                    5   000 

 Pol.20

Položka 20

Za   návrh   na   přiznání   odkladného   účinku   ve   správním   soudnictví          1   000 

 Pol.21

Položka 21

1. Za návrh na nařízení výkonu rozhodnutí,

 

 a)   je-li   vymáháno   peněžité   plnění   do   částky   20   000     včetně           1   000  

 b)   je-li   vymáháno   peněžité   plnění   v   částce   vyšší                       5   %   z   této   částky

     než   20   000     do   40   000   000     včetně 

 c)   je-li   vymáháno   peněžité   plnění   v   částce   vyšší   než               2   000   000     a   1   %

     40   000   000                                                     z   částky   přesahující

                                                                   40   000   000   Kč;   částka

                                                                   nad   250   000   000  

                                                                   se   nezapočítává

 d)   jde-li   o   výkon   rozhodnutí   vyklizením                                3   000  

 e)   v   ostatních   případech                                               2   000  

               

2. Za návrhy na druhé a další nařízení výkonu rozhodnutí na základě téhož vykonatelného rozhodnutí proti témuž účastníku se zaplatí polovina příslušných poplatků, ne však méně než 500 Kč.

 

3. Za návrh na zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce nebo na odklad výkonu rozhodnutí nebo exekuce se poplatek nevybere.

 

4. Za námitky proti příkazu soudního exekutora k úhradě nákladů exekuce se poplatek nevybere.

Položka 22

1. Za odvolání proti rozhodnutí soudu ve věci samé, je-li předmětem odvolacího řízení

 

a) peněžité plnění, se vybere poplatek podle položky 1,

 

b) nepeněžité plnění, se vybere poplatek podle položky 4.

 

2. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o náhradě nemajetkové újmy v penězích, se vybere poplatek podle položky 3.

 

3. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o návrhu na nařízení předběžného opatření se vybere poplatek podle položky 5.

 

4. Poplatek za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodováno jen o základu předmětu řízení, se neplatí.

 

5. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení výživného včetně jeho zvýšení a o snížení nebo zrušení výživného se vybere poplatek podle položky 7.

 

6. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o poddlužnické žalobě se vybere poplatek podle položky 8.

 

7. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o plnění ze smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích, se vybere poplatek podle položky 1. Obdobně se postupuje ve sporu o vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy.

 

8. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení vlastnictví k nemovité věci, o prodeji zástavy, jde-li o nemovitou věc nebo o vyloučení nemovité věci, se vybere poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene a). Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení vlastnictví k obchodnímu závodu nebo k jeho organizační složce, o prodeji zástavy, jde-li o obchodní závod nebo jeho organizační složku nebo o vyloučení obchodního závodu nebo jeho organizační složky, se vybere poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene b). Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení vlastnictví k jiným věcem, o prodeji zástavy, jde-li o jiné věci nebo o vyloučení jiných věcí, se vybere poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene c).

 

9. Je-li předmětem odvolacího řízení směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité částky, vybere se poplatek podle položky 1 podle peněžité částky uvedené ve směnce nebo šeku. Obdobně se postupuje, jde-li o jiný cenný papír, na němž je uvedena jmenovitá hodnota.

 

10. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o vypořádání společného jmění manželů a o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se vybere poplatek podle položky 6.

 

11. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně v pozůstalostní věci, v insolvenčním řízení, v incidenčním sporu, o obnově řízení, o žalobě pro zmatečnost a o žalobě proti rozhodnutí orgánu veřejné správy nebo opravném prostředku proti rozhodnutí orgánu veřejné správy se vybere poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene c).

 

12. Za odvolání dražitele proti usnesení o příklepu a za odvolání navrhovatele předražku proti usnesení o předražku

 

 a)   do   částky   250   000                                                   5   000  

 b)   v   částce   vyšší   než   250   000                                         2   %   z   této   částky

                                                                       nejvýše   100   000 

 

13. Je-li odvolání podáno proti jednomu rozhodnutí soudu prvního stupně, vybere se poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene c) pouze jednou.

 

14. Poplatek se nevybere za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně jen procesní povahy, zejména proti rozhodnutí o zastavení řízení, odmítnutí podání, kterým se zahajuje řízení, odmítnutí odporu či námitek, odmítnutí odvolání nebo proti rozhodnutí soudu o nákladech řízení.

Položka 23

1. Za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, podle předmětu dovolacího řízení

a)   peněžité   plnění   do   částky   100   000     včetně                         7   000  

 b)   za   každou   nemovitou   věc                                            14   000  

 c)   za   každý   obchodní   závod   nebo   za   každou   jeho   organizační   složku     28   000  

 d)   v   ostatních   případech                                              14   000  

2.   Za   dovolání   proti   rozhodnutí,   které   není   uvedeno   v   bodu   1

     této   položky                                                        4   000  

 

3. Poplatek za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, kterým bylo rozhodováno jen o základu předmětu řízení, se vybere podle bodu 2 této položky.

 

4. Za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé o plnění ze smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích a které nepřevyšuje částku 100 000 Kč, se vybere poplatek podle bodu 1 písmene a) této položky. Obdobně se postupuje ve sporu o vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy. Ve sporu o určení vlastnictví, o prodeji zástavy nebo o vyloučení věci se vybere poplatek podle bodu 1 písmene d) této položky.

 

5. Je-li předmětem dovolacího řízení směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité částky, vybere se poplatek podle bodu 1 této položky podle peněžité částky uvedené ve směnce nebo šeku. Obdobně se postupuje, jde-li o jiný cenný papír, na němž je uvedena jmenovitá hodnota.

 

6. Podle bodu 1 písmene d) této položky se vybere poplatek za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé v pozůstalostní věci, o vypořádání společného jmění manželů, o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, v insolvenčním řízení, v incidenčním sporu, o obnově řízení, o žalobě pro zmatečnost, o žalobě proti rozhodnutí orgánu veřejné správy nebo o opravném prostředku proti rozhodnutí orgánu veřejné správy.

 

7. Je-li dovolání podáno proti jednomu rozhodnutí odvolacího soudu, vybere se poplatek podle bodu 1 písmene d) nebo podle bodu 2 této položky pouze jednou.

 

8. Poplatek za dovolání proti rozhodnutí ve věci samé vydanému ve věcech podle § 11 odst. 1 se vybere podle bodu 1 písm. a) této položky. Poplatek za dovolání proti rozhodnutí vydanému v řízení o výkon rozhodnutí anebo v exekučním řízení se vybere podle bodu 2 této položky.

 

Poplatky za úkony

Položka 24

Za   návrh   na   přikázání   věci   jinému   soudu   z   důvodu   vhodnosti             1   000 

 Pol.24A

Položka 24A

 

 Za   zápis   údajů   o   skutečném   majiteli   podle   §   118f

 zákona   o   veřejných   rejstřících   právnických   a   fyzických   osob            1   000  

 Pol.24B

Položka 24B

zrušena 

 

nadpis vypuštěn

Položka 25

Za    pomoc   soudu   před   nařízením   výkonu   rozhodnutí   a   za   návrh    na

 prohlášení   o   majetku                                                   1   000 

 Pol.26

Položka 26

Za   dožádání   rozhodců   v   rozhodčím   řízení   o   provedení   úkonu   soudem       2   000 

 Pol.27

Položka 27

Za   sepsání   podání   do   protokolu,   jestliže   to   umožňuje   občanský

 soudní   řád  nebo   zákon   o   zvláštních

 řízeních   soudních   nebo   soudní   řád   správní                             1   000 

 Pol.28

Položka 28

1.    Za   vystavení   úředního   vysvědčení   o   skutečnostech   známých   ze

 soudních   spisů                                                           150 

 

2. Spisy vedenými soudem se rozumí i spisy bývalých státních notářství, státních arbitráží, vojenských soudů, Nejvyššího soudu ČSFR, bývalého Nejvyššího soudu, popřípadě dalších orgánů, jejichž spisy jsou uloženy u soudů České republiky.

Položka 29

1.   Za    vydání    osvědčení    či    potvrzení    podle    právních    předpisů

     Evropské   unie                                                         300 

 

 2.   Za   vydání,   změnu   nebo   zrušení   evropského   dědického

     osvědčení8)                                                           500  

 Pol.30

Položka 30

1.   Za   vyhotovení   stejnopisu   (opisu)   rozhodnutí,   protokolu   a   ověřeného

 výpisu   z   rejstříků   a   evidencí   za   každou   i   započatou   stránku               70 

2.    Za    vyhotovení   kopie   (fotokopie)   listin,   protokolu,   příloh,

 záznamů,   jiných   částí   spisů   a   ostatních   evidenčních   pomůcek 

 vedených   soudem   včetně   pořízených   výpisů   z   nich   za   každou   i 

 započatou   stránku                                                         20 

 

3. Poplatku nepodléhá stejnopis nebo kopie protokolu vyhotovené k žádosti účastníka, která byla učiněna při úkonu, o němž se protokol sepisuje.

 

4. Poplatek podle této položky se vybere i za vyhotovení stejnopisů podání a jeho příloh soudem, byl-li k jejich předložení poplatník marně soudem vyzván.

 

5. Spisy vedenými soudem se rozumí i spisy bývalých státních notářství, státních arbitráží, vojenských soudů, Nejvyššího soudu ČSFR, bývalého Nejvyššího soudu, popřípadě dalších orgánů, jejichž spisy jsou uloženy u soudů České republiky.

 

6. Na vyhotoveních podle této položky se vyznačí účel, k němuž budou použita, je-li poplatník od poplatku za úkon osvobozen podle § 11 odst. 2.

Položka 31

1.   Za   poskytnutí   kopie   elektronických   dat,   které   jsou   součástí

     spisu,   na   trvalém   nosiči   dat,   za   každý   nosič                           50 

 

2. Poplatku nepodléhá přenos elektronických dat prostřednictvím veřejné datové sítě nebo nahraných na nosič dat žadatele.

Položka 32

1.   Za   přepis   zvukového   nebo   zvukově   obrazového   záznamu   ve   formě

     protokolu   za   každou   i   započatou   stránku                               100 

 

2. Poplatku nepodléhá přepis zvukového nebo zvukově obrazového záznamu ve formě protokolu, je-li pořizován pro neslyšícího či hluchoslepého účastníka.

 

3. Poplatku nepodléhá přepis zvukového nebo zvukově obrazového záznamu ve formě protokolu, pokud se tento přepis pořídil ve věcech, u kterých to stanoví zákon, a ve věcech, u kterých tak určil soud.

Položka 33

1.   Za    ověření   listiny                                                    30 

 

2. Poplatek se vybere za každou i započatou stránku, kterou soud ověřuje.

Položka 34

Za   ověření   podpisu   na   listině   nebo   jejím   stejnopisu   za   každý 

 podpis                                                                    30 

 Pol.35

Položka 35

1.   Za   zaslání   soudních   spisů   k   jinému   soudu,   aby   do   nich   žadatel 

 nahlédl                                                                  500 

 

2. Poplatek podle této položky se vybere, i když je žadatel poplatníkem za řízení.

Položka 36

1.   Za   jmenování   soudním   znalcem   nebo   tlumočníkem   včetně   zapsání

     do   seznamu   soudních   znalců   a   tlumočníků                             1   000 

2.   Za   rozšíření   jmenování   o   každý   další   obor   nebo   jazyk                  500 

3.   Za   oznámení   údajů   ze   seznamu   soudních   znalců   a   tlumočníků

     týkající   se   jednoho   znalce   nebo   tlumočníka                            100 

 Pol.37

Položka 37

1.   Za   úhrn   úkonů   potřebných

     k   protestaci   směnky   nebo   jiného

     rubopisem   převoditelného   cenného

     papíru,   za   každý   protestovaný

     cenný   papír                                                         2   000 

2.   Za   vyhotovení   opisu   nebo   výpisu

     z   protestní   listiny   nebo   z   knihy

     protestů                                                              300 

 Pol.38

Položka 38

Za   oznámení   o   výhradě   práva   dovolat

 se   neúčinnosti   právního   jednání   podle

 občanského   zákoníku                                                   2   000 

 

Poplatek za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem

Položka 39

 

1. Za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem

a)   za   první   zápis   akciové   společnosti

     do   veřejného   rejstříku                                              8   000  

 b)   za   první   zápis   osoby   do   veřejného

     rejstříku,   s   výjimkou   akciové

     společnosti   nebo   spolku                                             2   700  

 c)   za   změny   nebo   doplnění                                              1   000 

 

2. Poplatek podle bodu 1 písm. c) se vybere za žádost pouze jednou bez ohledu na počet měněných nebo doplňovaných skutečností uvedených v žádosti. Změnou se rozumí i žádost o výmaz skutečnosti a zápis nové skutečnosti týkající se právnické osoby nebo pouze žádost o výmaz skutečnosti, není-li nahrazována jinou skutečností, nebo pouze žádost o zápis doplňované skutečnosti, nenahrazuje-li jinou skutečnost. Změnou se nerozumí žádost o výmaz právnické osoby z veřejného rejstříku.

 

3. Poplatek podle této položky se nevybere za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem na základě žádosti příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem.

Položka 40

 

 Za   návrh   na   zahájení   soudního   řízení   ve   věcech   ochrany   před 

 diskriminací                                                           1   000  

 

Vybraná ustanovení novel

Čl.II zákona č. 255/2000 Sb.

Přechodná ustanovení

 

1. Za řízení zahájená před účinností tohoto zákona se vybírají poplatky podle dosavadních předpisů, i když se stanou splatnými po účinnosti tohoto zákona. Poplatky za odvolání nebo dovolání podávaná po nabytí účinnosti tohoto zákona se vybírají podle tohoto zákona.

 

2. Poplatky zaplacené za řízení zahájená před účinností tohoto zákona včetně vzniklých přeplatků na poplatku se vracejí podle dosavadních předpisů. Bylo-li však řízení zastaveno nebo návrh na zahájení řízení, odvolání či dovolání vzaty zpět zčásti nebo zcela po účinnosti tohoto zákona, vrátí se poplatek podle tohoto zákona.

 

3. Za návrh na provedení úkonu podaný před účinností tohoto zákona se vybírají poplatky podle dosavadních předpisů, i když se stanou splatnými po účinnosti tohoto zákona.

 

Čl.XXVI zákona č. 151/2002 Sb.

Přechodná ustanovení

 

1. Za řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se poplatky vybírají podle dosavadních právních předpisů, i když se stanou splatnými po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

2. Bylo-li usnesení ve věci poplatku vydáno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, řízení v této poplatkové věci se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

 

3. Podle tohoto zákona se vyberou poplatky i v exekučních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; poplatky, jejichž splatnost nastala přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se však vyberou podle dosavadních právních předpisů.

 

Čl.XVII zákona č. 296/2007 Sb.

Přechodné ustanovení

 

Za řízení zahájená přede dnem účinnosti tohoto zákona se vybírají poplatky podle dosavadních právních předpisů, i když se stanou splatnými po účinnosti tohoto zákona. Poplatky za odvolání nebo dovolání podávaná po nabytí účinnosti tohoto zákona se vybírají podle tohoto zákona.

 

Čl. II zákona č. 218/2011 Sb.

Přechodná ustanovení

 

1. Za řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se vybírají poplatky podle dosavadních právních předpisů, i když se stanou splatnými po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Poplatky za odvolání, dovolání nebo kasační stížnost podávané po dni nabytí účinnosti tohoto zákona se vybírají podle zákona č. 549/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

2. Za návrh na provedení úkonu, podaný přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se vybírají poplatky podle dosavadních právních předpisů, i když se stanou splatnými po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

Čl. VI zákona č. 404/2012 Sb.

Přechodné ustanovení

 

Za řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se vybírají poplatky podle dosavadních právních předpisů, i když se stanou splatnými po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

Čl. IV zákona č. 293/2013 Sb.

Přechodné ustanovení

 

Za řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se vybírají poplatky podle dosavadních právních předpisů, i když se stanou splatnými dnem nebo po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

Čl. II zákona č. 87/2015 Sb.

Přechodné ustanovení

 

Pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 549/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

Čl.XIII zákona č. 368/2016 Sb.

Přechodné ustanovení

 

Osoby zapsané do veřejného rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se osvobozují od poplatku za zápis údajů o skutečném majiteli po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

Čl.VI zákona č. 296/2017 Sb.

Přechodné ustanovení

 

Na řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 549/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

____________________ 

 

2) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.

 

2a) Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.

 

2b) § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 192/2003 Sb.

 

3) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích. Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konsulárních stycích.

 

3a) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.

 

4) Např. zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

 

4a) Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

4b) § 60 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

5) § 138 občanského soudního řádu.

 

6) § 31 a 32 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

 

7) Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů.

 

8) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení.